Gozdovi pokrivajo več kot 60 odstotkov površine naše države. Delež državnih gozdov, s katerimi gospodari družba SIDG, predstavlja petino vseh gozdov Slovenije oziroma skoraj 12 odstotkov celotne površine naše domovine. V družbi SiDG se zavedamo, da imajo gozdovi poleg lesno proizvodne funkcije tudi ostale funkcije, ki so izjemno pomembne. S prilagojenim načinom gospodarjenja zagotavljamo, da pri vseh ukrepih v gozdovih, gozdove obravnavamo celostno in s tem ugodno vplivamo na vse funkcije gozda. Poleg prilagojenega načina gospodarjenja, del sredstev vlagamo tudi v ukrepe, s katerimi pospešujemo ekološke in socialne funkcije gozda. S sinergijo vseh teh ukrepov dolgoročno dosegamo največji donos pri gospodarjenju z državnimi gozdovi.

 

Zakon o gozdovih funkcije gozdov deli na:

- ekološke: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti ter klimatska funkcija;

- socialne: zaščitna funkcija – varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko – zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine, obrambna ter estetska funkcija;

- proizvodne: lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin ter lovnogospodarska funkcija.

 

Vlaganja v državne gozdove potekajo skladno s poslovnim načrtom.

 

Socialne funkcije gozdov  

 

Naše ključno vodilo pri uresničevanju odgovornosti do družbenega okolja je spodbujanje socialnih funkcij gozda.

 

V letu 2022 smo večino sredstev namenili za obnovo in vzdrževanje gozdnih (učnih) poti, Arboretuma Boč, postavitev smerokazov, info tabel, klopi in miz ob priljubljenih pohodniških poteh v državnih gozdovih, postavitev gnezdilnic za sove, razdelitev ptičjih krmilnic šolam in domovom za ostarele,…

Med projekti posebej izpostavljamo izvedbo več promocijskih akcij sadnje dreves, med njimi tretjo vseslovensko prostovoljsko akcijo Pomladimo gozdove na šestih lokacijah ter organizacijo dvodnevnega 13. državnega tekmovanja gozdnih delavcev v Kočevju.

Socialne funkcije gozda posredno spodbujamo tudi prek donacij in sponzorstev in prek investicij v objekte na Mašunu in Bazi 20, ki so prav tako po vsebini namenjeni spodbujanju socialnih funkcij gozda (funkcija varovanja kulturne dediščine, turistična funkcija gozda, rekreacijska in poučna funkcija gozda).

_______________________________