Gozdovi pokrivajo več kot 60 odstotkov površine naše države, od tega predstavljajo državni gozdovi 14 odstotkov celotne površine Slovenije. V družbi SiDG se zavedamo, da imajo gozdovi poleg lesno proizvodne funkcije tudi ostale funkcije, ki so izjemno pomembne. S prilagojenim načinom gospodarjenja zagotavljamo, da pri vseh ukrepih v gozdovih, gozdove obravnavamo celostno in s tem ugodno vplivamo na vse funkcije gozda. Poleg prilagojenega načina gospodarjenja  del sredstev vlagamo tudi v ukrepe, s katerimi pospešujemo ekološke in socialne funkcije gozda. S sinergijo vseh teh ukrepov dolgoročno dosegamo največji donos pri gospodarjenju z državnimi gozdovi.

 

Zakon gozdovih funkcije gozdov deli na:

- ekološke: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti ter klimatska funkcija;

- socialne: zaščitna funkcija – varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko – zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine, obrambna ter estetska funkcija;

- proizvodne: lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin ter lovnogospodarska funkcija.

 

Vlaganja v državne gozdove potekajo skladno s poslovnim načrtom.

 

Najpomembnejši projekti za spodbujanje ekoloških in socialnih funkcij, ki jih je SiDG izvedel v letu 2019:

 • Vseslovenska prostovoljna akcija pogozdovanja - Drugo leto zapored smo organizirali vseslovensko prostovoljno akcijo obnove poškodovanih gozdov s sadnjo, ki se je je na petih lokacijah udeležilo skoraj 700 prostovoljcev, med njimi tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec,
 • Na območju kompleksa Mašun na Snežniku je SiDG v letu 2019 izvedel sanacijo streh na dveh objektih
 • Organizacija državnega tekmovanja gozdnih delavcev - SiDG je skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna prvič organiziral državno tekmovanje gozdnih delavcev, ki je privabilo številne obiskovalce,
 • Nadaljevanje obnove kulturnega spomenika državnega pomena Baza 20 - Na območju kulturnega spomenika Baza 20 je bila končana obnova treh objektov, v izdelavi sta še Konzervatorski načrt (ZVKDS) in 3D terestrično 3D lasersko skeniranje,
 • Popravili smo dotrajane lesene ograje in leseni most na sprehajalnih poteh v Rakovem Škocjanu,
 • V Idriji smo v sodelovanju z lokalnim gozdarskim društvom postavili maketo Gnezdovega izvleka.
 • Z Zvezo tabornikov Slovenije smo ob Bohinjskem jezeru in v Laškem Rovtu postavili dve informativni tabli z vsebino odgovornega obnašanja in ravnanja v naravnem okolju (kodeks Obisk v naravi), poskrbeli smo tudi za prevod v angleški jezik, ki bo omogočil spoznavanje pravil kodeksa tudi tujcem ob obisku Bohinjskega jezera,
 • Za spodbujanje rekreativne funkcije gozda in izboljšanje sodelovanja z lokalnim okoljem je SiDG postavil več parkovnih klopi na znani sprehajalni poti na ljubljanskem Golovcuob planinski poti na Snežnik ter v Trnovskem gozdu,
 • Na območju Kočevja smo sodelovali pri postavitvi oglarske kope in portala v pragozdu Rajhenav. Obnovili smo dve gozdni stezi. Postavili smo informativne table na temo Gozdarska pešpot Straža-Frata in v Podstenicah na temo Čebelarjenje v Rogu – Roški med. Poskrbeli smo za izdelavo in postavitev 60 smerokazov na območju Roga. Čistili smo kaluže v Kočevskem Rogu in večji vodni vir – Krokarski studenec, vzdrževali vodni vir, grmišča in obrežja na območju Vrbovca ter vzdrževali razna pasišča;
 • Prvič smo organizirali Dan odprtih vrat gozdne proizvodnje, ki se je ob tednu gozdov odvijal v bližini Kočevja,
 • Uredili smo gozdno-turistično pot Plešivec na obronkih Uršlje gore na Koroškem,
 • Odprli smo obnovljene gozdne poti do izvira reke Sotle v občini Rogatec,
 • Obnovili smo gozdno učno pot Ruta na Pohorju,
 • Izvajali smo ukrepe za ohranjanje pašnikov in travnikov znotraj gozda v obsegu 4 ha na območju Bohorja,
 • Sodelovali smo z Gozdarskih inštitutom Slovenije pri projektu WOOLF (vpliv okoljskih dejavnikov na rast in lastnosti lesa bukve in smreke) na širšem območju Krima, 
 • Skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna smo izmerili Logaško smreko, pri kateri se bo v letu 2020 postavila tudi informativna tabla, 
 • V novogoriškem primestnem parku Panovec smo skupaj z ZGS organizirali prostovoljsko akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, pri kateri sta sodelovali skupina dijakov in upokojencev,
 • V gozdnem kompleksu Jatna nad Radečami smo postavili več gnezdilnic za izboljšanje življenjskih pogojev prostoživečim pticam,
 • V rogoškem gozdu pa smo sodelovali pri postavitvi netopirnic.

 

Najpomembnejši projekti za spodbujanje ekoloških in socialnih funkcij, ki jih je SiDG finančno podprl v okviru sponzorstev in donacij v letu 2019: