Gozdovi pokrivajo več kot 60 odstotkov površine naše države. Delež državnih gozdov, s katerimi gospodari družba SIDG, predstavlja petino vseh gozdov Slovenije oziroma skoraj 12 odstotkov celotne površine naše domovine. V družbi SiDG se zavedamo, da imajo gozdovi poleg lesno proizvodne funkcije tudi ostale funkcije, ki so izjemno pomembne. S prilagojenim načinom gospodarjenja zagotavljamo, da pri vseh ukrepih v gozdovih, gozdove obravnavamo celostno in s tem ugodno vplivamo na vse funkcije gozda. Poleg prilagojenega načina gospodarjenja, del sredstev vlagamo tudi v ukrepe, s katerimi pospešujemo ekološke in socialne funkcije gozda. S sinergijo vseh teh ukrepov dolgoročno dosegamo največji donos pri gospodarjenju z državnimi gozdovi.

 

Zakon o gozdovih funkcije gozdov deli na:

- ekološke: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti ter klimatska funkcija;

- socialne: zaščitna funkcija – varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko – zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine, obrambna ter estetska funkcija;

- proizvodne: lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin ter lovnogospodarska funkcija.

 

Vlaganja v državne gozdove potekajo skladno s poslovnim načrtom.

 

Socialne funkcije gozdov  

Najpomembnejši projekti in aktivnosti za spodbujanje socialnih funkcij gozdov, ki smo jih kljub omejitvenim ukrepom, povezanih z epidemijo Covid-19, uspeli izvesti v prvih 9 mesecih 2020, so bili:

PE Kočevje:

 • Z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) smo v okviru projekta InterReg IC BEECH POWER sodelovali pri monitoringu obiskovalcev na širšem območju pragozda Krokar.
 • Sodelovali smo pri ureditvi Mountain bike trail centra v Kočevju, ki je osnovan na parcelah, s katerimi upravlja SiDG.
 • Gozdarskemu inštitutu Slovenije je družba v okviru projekta Life IP CARE4CLIMATE omogočila izvedbo  projektnih aktivnosti na pilotnem območju Dolnje Ložine. Na 5 ha bo izveden preizkus inovativnega pristopa obnove gozda, ki bo kombinacija obnove s sadnjo rastišču prilagojenih avtohtonih drevesnih vrst in naravne obnove.
 • Na Poljanah na območju Novega mesta ter Ravnah in Stojni na območju Kočevja je družba poskrbela za vzdrževanje in vzpostavitev gozdnih poti.
 • V Dolenjskih Toplicah smo obnovili 6 objektov v Bazi 20 in 3 objekte v Partizanski bolnici Jelendol.

PE Maribor:

 • Ob planinskih poteh, ki označujejo mejo gozdnega rezervata Lovrenška jezera na Pohorju, smo postavili 4 informativne table.
 • Sodelovali smo pri javni predstavitvi zagona projekta Natura Mura, obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri, v katerem SiDG nastopa kot partner projekta.
 • V Betnavskem gozdu smo v okviru kampanje Sem sprememba sodelovali pri postavljanju gnezdilnic za divje opraševalce, ki so jih s finančno podporo SiDG izdelali dijaki mariborske lesarske in gozdarske srednje šole.
 • Uredili smo del romarske poti v občini Cirkulane, ki je bil poškodovan v ujmi: odstranili smo podrta drevesa, popravili pot in ograjo ter uredili stopnice.
 • Z učenci 4. razredov OŠ Olge Meglič Ptuj smo sodelovali na naravoslovnem dnevu.
 • Podjetju Marprom je družba izdala soglasje za ureditev kolesarske proge za kolesarski spust nad vzpenjačo ob kabinski žičnici pri Mariboru, poskrbeli smo tudi za odstranitev suhih dreves.
 • Družba je zaključila obnovo učne poti Ruta na Pohorju (postavitev informacijskih tabel, zloženke, nova CGP za pot, označbe poti, postavitev novih klopi).
 • Na Navrškem vrhu smo posekali del gozda in omogočili gradnjo vlake za dostop do začetka žične vrvi za spust adrenalinskih navdušencev v dolino.
 • V več gozdovih je družba s posekom in spravilom nevarnega drevja poskrbela za varnost obiskovalcev, rekreativcev in stanovalcev bližnjih objektov, npr. v Betnavskem gozdu, v primestnem gozdu Ljudski vrt na Ptuju, v Hajdini, na Kidričevem, v Kamnici, Pivoli, Gradu, Ljutomeru...
 • Pri Poljčanah je družba v sodelovanju z ZRSVN določila območja, kjer bo v gozdu pustila drevesa listavcev zaradi ustvarjanja boljših pogojev za zaščitene vrste kserofagih hroščev.
 • Na Ravnah na Koroškem je družba izvršila sečnjo in spravilo 80 m3 lesa z namenom, da izboljša življenjske razmere za divjega petelina, ki živi na tem območju.
 • Na prošnjo občine Podvelka smo odstranili drevesa, ki sta ovirala urejanje struge vodotoka in ceste ob njem, ki sta bila poškodovana v neurju.
 • V Malem Brebrovniku smo odstranili posledice neurja, zaradi katerega so drevesa iz državnih gozdov poškodovala gospodarske objekte in dvorišče tamkajšnjega vaščana.
 • Sanirali smo več divjih odlagališč na območju Murske Sobote in Maribora.

PE Ljubljana:

 • V ljubljanskem primestnem gozdu Golovec je družba izvedla vedutno sečnjo.
 • Na Klemenči jami smo postavili informativne table in klopi ob najdebelejšem macesnu v Sloveniji.
 • Odstranili smo nevarna drevesa v Radečah nad občinsko cesto in objekti ter nevarna drevesa v Lokah pri Zagorju.

PE Postojna:

 • Izvedli smo celotno ureditev gozdne učne poti Mašun, pri kateri je bil med drugim urejen medvedji brlog, izdelan drevesni telefon, očiščena in obvejena celotna trasa, obnovljen suhozid in zamenjana lesena ograja ob učni poti.
 • Družba je organizirala otvoritev makete Idrijskega izvleka na Vojskem, v okviru katere je pripravila dobro obiskano strokovno srečanje o zgodovini in prihodnosti žičničarskega spravila na Slovenskem.
 • S podpisom pisma o nameri se je SiDG zavezal, da bomo skupaj z Občino Izola in raziskovalnim institutom InnoRenew do konca leta v Beredih posadili okoli 2.000 hrastov puhovcev.
 • Na Predmeji smo na priljubljeni točki za pohodnike postavili mize in klopi, v Istri pa smo zamenjali poškodovane in odtujene informativne table.
 • V okolici Sežane smo izvedli prvo fazo obnove gozdne učne poti.
 • V Logatcu smo postavili informativno tablo in smerokaz od Logaške smreke, ki je bila izmerjena lani v okviru soc. funkcij gozda.

 

Ekološke funkcije gozdov

Sredstva za spodbujanje ekoloških funkcij gozdov porabljamo skladno s planom za izvedbo biomeliorativnih del v letu 2020, ki je usklajen z ZGS. V prvih 9 mesecih letošnjega leta smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • Vzdrževanje pašnikov in travnikov v gozdu v obratih Ljubljana-Kranj, Podčetrtek in Laško.
 • Sodelovanje pri simulacijski terenski vaji odkrivanja jesenovega krasnika v državnem gozdov Brežicah, ki ga je organiziral Gozdarski inštitut Slovenije.
 • Vzdrževanje gnezdilnic in postavitev gnezdilnic v GGE Radeče.
 • Vzdrževanje vodnih virov in kalov ter osnovanje pasišč v gozdu v Radljah.
 • Naravni razvoj biotopov v GGE Mislinja.
 • Vzdrževanje grmišč v GGE Mislinja.
 • Vzdrževanje vodnih virov in kalov v Novem mestu, v Kolpski dolini in na Ravnah.
 • Vzdrževanje vodnega vira, grmišč in obrežij na območju Željne-Laze.
 • Vzdrževanje pasišč in travnikov na območju Mirne gore in Stojne.
 • Osnovanje pasišč v GGE Željne – Laze.
 • Ostala biomeliorativna dela v GGE Mirna gora.

 

 


Najpomembnejši projekti za spodbujanje ekoloških in socialnih funkcij, ki jih je SiDG izvedel v letu 2019:

 • Vseslovenska prostovoljna akcija pogozdovanja - Drugo leto zapored smo organizirali vseslovensko prostovoljno akcijo obnove poškodovanih gozdov s sadnjo, ki se je je na petih lokacijah udeležilo skoraj 700 prostovoljcev, med njimi tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec,
 • Na območju kompleksa Mašun na Snežniku je SiDG v letu 2019 izvedel sanacijo streh na dveh objektih
 • Organizacija državnega tekmovanja gozdnih delavcev - SiDG je skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna prvič organiziral državno tekmovanje gozdnih delavcev, ki je privabilo številne obiskovalce,
 • Nadaljevanje obnove kulturnega spomenika državnega pomena Baza 20 - Na območju kulturnega spomenika Baza 20 je bila končana obnova treh objektov, v izdelavi sta še Konzervatorski načrt (ZVKDS) in 3D terestrično 3D lasersko skeniranje,
 • Popravili smo dotrajane lesene ograje in leseni most na sprehajalnih poteh v Rakovem Škocjanu,
 • V Idriji smo v sodelovanju z lokalnim gozdarskim društvom postavili maketo Gnezdovega izvleka.
 • Z Zvezo tabornikov Slovenije smo ob Bohinjskem jezeru in v Laškem Rovtu postavili dve informativni tabli z vsebino odgovornega obnašanja in ravnanja v naravnem okolju (kodeks Obisk v naravi), poskrbeli smo tudi za prevod v angleški jezik, ki bo omogočil spoznavanje pravil kodeksa tudi tujcem ob obisku Bohinjskega jezera,
 • Za spodbujanje rekreativne funkcije gozda in izboljšanje sodelovanja z lokalnim okoljem je SiDG postavil več parkovnih klopi na znani sprehajalni poti na ljubljanskem Golovcuob planinski poti na Snežnik ter v Trnovskem gozdu,
 • Na območju Kočevja smo sodelovali pri postavitvi oglarske kope in portala v pragozdu Rajhenav. Obnovili smo dve gozdni stezi. Postavili smo informativne table na temo Gozdarska pešpot Straža-Frata in v Podstenicah na temo Čebelarjenje v Rogu – Roški med. Poskrbeli smo za izdelavo in postavitev 60 smerokazov na območju Roga. Čistili smo kaluže v Kočevskem Rogu in večji vodni vir – Krokarski studenec, vzdrževali vodni vir, grmišča in obrežja na območju Vrbovca ter vzdrževali razna pasišča;
 • Prvič smo organizirali Dan odprtih vrat gozdne proizvodnje, ki se je ob tednu gozdov odvijal v bližini Kočevja,
 • Uredili smo gozdno-turistično pot Plešivec na obronkih Uršlje gore na Koroškem,
 • Odprli smo obnovljene gozdne poti do izvira reke Sotle v občini Rogatec,
 • Obnovili smo gozdno učno pot Ruta na Pohorju,
 • Izvajali smo ukrepe za ohranjanje pašnikov in travnikov znotraj gozda v obsegu 4 ha na območju Bohorja,
 • Sodelovali smo z Gozdarskih inštitutom Slovenije pri projektu WOOLF (vpliv okoljskih dejavnikov na rast in lastnosti lesa bukve in smreke) na širšem območju Krima, 
 • Skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna smo izmerili Logaško smreko, pri kateri se bo v letu 2020 postavila tudi informativna tabla, 
 • V novogoriškem primestnem parku Panovec smo skupaj z ZGS organizirali prostovoljsko akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, pri kateri sta sodelovali skupina dijakov in upokojencev,
 • V gozdnem kompleksu Jatna nad Radečami smo postavili več gnezdilnic za izboljšanje življenjskih pogojev prostoživečim pticam,
 • V rogoškem gozdu pa smo sodelovali pri postavitvi netopirnic.

 

Najpomembnejši projekti za spodbujanje ekoloških in socialnih funkcij, ki jih je SiDG finančno podprl v okviru sponzorstev in donacij v letu 2019: