ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Imenovanje članice nadzornega sveta SiDG


Kočevje, 15. oktobra 2021 – Vlada RS je v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), na svoji 97. redni seji, dne 14. 10. 2021, na predlog opozicije Državnega zbora RS za obdobje štirih let imenovala za članico nadzornega sveta, ki je predstavnica ustanoviteljice, Dragico Vrkič Kozlan. Mandat članice nadzornega sveta začne teči s 15. 10. 2021.

Javni poziv strateškega partnerja

Kočevje, 30. julij 2021- SiDG je objavil javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. Predmet javnega poziva je bil poziv vsem strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo nezavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe o strateškem partnerstvu.

Za vzpostavitev lesnega centra 10 mio EUR

Kočevje, 06. september 2021 – SiDG bo brez izbire ponudnika zaključila postopek izbire strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. Poslovodstvo je odločitev sprejelo ob upoštevanju strateških usmeritev in določil javnega poziva, v katerem si je SiDG pridržal pravico, da postopek izbire strateškega partnerja kadarkoli spremeni, prekine ali ustavi.

Vlada se je seznanila s poročili za leto 2020

Ljubljana, 26. avgust 2021 – Vlada se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020.

Ponovno: predstavniki lokalnih skupnosti

KOČEVJE, 1. oktober 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ponovno poziva lokalne skupnosti, organizacije civilne družbe s področja varovanja okolja ter strokovne organizacije in združenja s področja gozdarstva in lesarstva k podaji predlogov kandidatov za člane oz. članice Strokovnega sveta družbe SiDG, d.o.o.