Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije. Naša temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Državni gozdovi predstavljajo približno 20% vseh gozdov pri nas.

Spodbujamo predelavo in obdelavo lesa ter razvoj domače lesne industrije, ki je naš ključni poslovni partner.

Izvajamo tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov.

SiDG ima tudi nekatera javna pooblastila; prispevamo k povečanju obsega gozdov v lasti Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki.

 

 

Vizija, poslanstvo, strateški cilji

 

Vizija

Želimo postati pojem odličnosti v Evropi z vidika ohranjanja in povečevanja gospodarske, socialne in ekološke funkcije gozda in lesa.

 

Poslanstvo

Z gozdovi upravljamo trajnostno, sonaravno ob uporabi najboljših praks in sodobnih tehnologij za upravljanje in nadzor procesov, na način, ki veča dodano vrednost lesu ter donos za lastnika in okolje.


Strateški cilji

Razvoj osnovne dejavnosti

• Dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi

• Optimiziranje prodajne cene gozdno lesnih sortimentov

• Razvoj lastnih kapacitet sečnje in transporta

• Povečevanje površin gozdov v lasti RS


Nastavki za rast

• Razvoj Snežnika in Centrov za zbiranje in predelavo lesa

• Dodajanje vrednosti lesu slabše kvalitete


Gospodarsko socialna funkcija

• Skrb za kakovost gozdov v Sloveniji

• Razvoj socialne funkcije

• Varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine

 

 

SiDG v številkah

 

Republika Slovenija je z ustanovitvijo na SiDG prenesla v gospodarjenje 234.986 ha gozdov, kar predstavlja skoraj 12 % površine države.

V gozdovih, ki jih upravljamo, je 5.996 ha (2,5 %) rezervatov in 21.637 ha (9,2 %) varovalnih gozdov. 

Povprečna lesna zaloga znaša 321 m/ha.

Od drevesnih vrst je najbolj zastopana bukev 36% (smreka 32 %, jelka 11 %, plemeniti listavci 6 %, ostali trdi listavci 5 %, hrast 4 %).

Povprečni letni prirastek je 8 m/ha, možni bruto posek v državnih gozdovih pa se giblje pri okoli 1.500.000 m.

Osnovni kapital družbe znaša 22.400.000 EUR.

Konec decembra 2018 je bilo v skupini SiDG skupaj 396 zaposlenih, od tega 239 na SiDG, 106 v hčerinski družbi Snežnik in 51 v Snežniku Sinpo.

 

 

Poslovanje

 

Po rezultatih poslovanja družbe SiDG smo v letu 2018 prodali 1.451.694 m3 gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladišču po povprečni ceni 50,09 EUR/m3.

Prihodki od prodaje so znašali 74,8 milijonov EUR, skupni prihodki pa 76,9 milijonov EUR.

Pri tem je bilo na nivoju matične družbe ustvarjenega 14,7 mio EUR dobička pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA).

Količina poseka je presegla plan sečnje za 26 %. Delež sanitarne sečnje je znašal več kot 85 % (1.290.246 m3). Prodaja gozdno lesnih sortimentov je višja za 27 % kot dosežena v letu 2017. Poleg prodaje gozdno lesnih sortimentov s kamionske ceste in skladišč, sta se v letu 2018 izvedli še prodaja 3.538 m3 lesa na panju ter 2.473 m3 zelenih sekancev. Prihodki od prodaje gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladiščih so za skoraj 11,5 milijona EUR višji od planiranih za leto 2018.

 

Vrsta prodaje GLS

Količina m3

Deleži v %

Dolgoročne pogodbe

776.240

53,25

Licitacije

127.448

8,74

Javno zbiranje ponudb

548.006

37,60

Prodaja na panju

3.538

0,24

Javno zbiranje ponudb - prodaja zelenih sekancev

2.473

0,17

SKUPAJ

1.457.705

100

 

Struktura prodaje in cena gozdno-lesnih sortimentov:

  • 60% prodane količine predstavljajo hlodi iglavcev s povprečno ceno 56,67 EUR/m3.
  • 14% prodane količine predstavlja industrijski les listavcev (manj vreden les) s ceno 44,05 EUR/m3.
  • 22% prodane količine predstavlja industrijski les iglavcev s ceno 35,67 EUR/m3.
  • 4% prodane količine predstavljajo hlodi listavcev, ki so se prodajali po ceni 64,77 EUR/m3.

 

Z desetimi največjimi kupci smo v letu 2018 ustvarili 23,8 mio EUR prihodka, to je slabih 31 % vseh prihodkov. 

Delež prodaje v tujino je bil skromen, t.j. 1,68 %, kar predstavlja 24.383 m3 gozdno lesnih sortimentov.