Poslovodstvo

KONTAKT:

e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

t: 08 2007 100

 

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo.

Nadzorni svet SiDG je 5. februarja 2021 imenoval novo tričlansko poslovodstvo družbe.  Za glavnega direktorja je bil imenovan mag. Robert Tomazin, za člana poslovodstva pa Matjaž Juvančič in Andrej Janša. Mag. Robert Tomazin in Matjaž Juvančič sta petletni mandat nastopila 10. februarja, Andrej Janša pa 22. marca 2021.

 

Mag. Robert Tomazin je tesno povezan z naravo. Obiskoval je Gozdarski šolski center Postojna, ekonomska znanja je pridobival na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto, pravna znanja pa na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju, kjer je zagovarjal magistrsko delo s  področja gospodarskega prava.

V svoji skoraj tridesetletni karieri je opravljal večinoma poslovodne naloge v delovno intenzivnih panogah. Glavnino delovne dobe je pridobil na področjih gozdarstva in lesarstva, živilske industrije in zadružništva. Tekom delovne dobe je pridobil bogate izkušnje na operativni, strokovni in vodstveni ravni. Osebno zagovarja korektno sodelovanje, ciljno usmerjenost, kvaliteto in učinkovitost ter rešitve, ki funkcionirajo.

 

 

Matjaž Juvančič, magister poslovnih ved, ima deset let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, enajst let na področju vodenja projektov ter štiri leta v prodaji gozdnih lesnih sortimentov. Svojo poklicno pot je začel v zagorski družbi SVEA, kjer si je pridobil tudi vodstvene izkušnje, pozneje se je ukvarjal z vodenjem projektov ter bil vseskozi povezan s pohištveno industrijo, lesarstvom in posredno tudi z gozdarstvom. Na svoji poklicni poti je pobliže spoznal tudi predelavo in obdelavo lesa: od žage, decimirnice in lakirnice do proizvodnje pohištva.

Ob poklicni poti je bil tudi aktivno vpet v širši družbeni prostor. Opravljal je naloge člana nadzornega odbora v Občini Litija, bil je član sveta zavoda Splošne bolnišnice Izola, trenutno pa je član nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

 

  

Andrej Janša se je po opravljeni diplomi na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot trgovec z električno energijo zaposlil v podjetju Elektro Ljubljana. Karierno pot je nadaljeval v podjetju Električni  finančni tim, hčerinski družbi mednarodne korporacije EFT INVESTMENT Holdings, kjer je bil zadolžen za razvoj poslovanja in trgovanje s poslovnimi partnerji v Sloveniji in državah v regiji srednje Evrope. Kasneje je prevzel naloge direktorja sestrske družbe EFT Slovakia, v letu 2007 pa tudi direktorja Električni finančni tim. V letu 2016 je sprejel nov izziv in postal  direktor družbe Energia gas and power, ki je na novo vstopila na slovenski trg maloprodaje elektrike. Tri leta kasneje je prevzel vodenje družbe VTZ, ki projektira, vgrajuje ter vzdržuje sisteme tehničnega varovanja objektov in premoženja.

Poslovanje SiDG je spoznal kot član nadzornega sveta družbe, v katerem je deloval od avgusta 2016 do oktobra 2019. Oktobra 2020 ga je SDH imenoval v nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne, krajši čas pa je opravljal tudi naloge nadomestnega člana poslovodstva, odgovornega za področje trgovanja in prodaje elektrike ter področje energetskih politik.

 


 

Skupščina

Edini lastnik SiDG je Republika Slovenija. Naloge in pristojnosti skupščine izvršuje Vlada Republike Slovenije.

 

 

Nadzorni svet

Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice Republike Slovenije in jih imenuje Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe za obdobje štirih let, so:

Člani nadzornega sveta družbe SiDG so na svoji 31. redni seji dne 14. 12. 2021 za predsednico NS izvolili mag. Romano Fišer, za namestnico predsednice NS pa Dragico Vrkič Kozlan.

 

Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev in jih izvoli Svet delavcev družbe SiDG, so:

 

V skladu s 15. členom zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije nadzorni svet SiDG sicer sestavlja osem članov oziroma članic, od teh pet predstavnikov Republike Slovenije kot ustanoviteljice SiDG in trije predstavniki delavcev SiDG. 

 

 

Strokovni svet

Poslovodstvo SiDG je dne 1. 12. 2021 za mandatno obdobje štirih let imenovalo člane strokovnega sveta družbe SiDG.

 

Imenovani so bili:

 • izmed predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva:
 1. Vovk Renato, predlagatelj Lesarska šola Maribor
 2. dr. Humar Miha, predlagatelj Biotehniška fakulteta
 3. Milavec Igor, predlagatelj GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije
 4. Mori Jože, predlagatelj Zavod za gozdove Slovenije
 5. dr. Krajnc Nike, predlagatelj Gozdarski inštitut Slovenije
 6. Zupančič Cvetko, predlagatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

 • izmed predstavnikov lokalnih skupnosti:
 1. Debenak Dušan, predlagatelji Občina Šentjur, Občina Rogaška Slatina in Občina Šmarje pri Jelšah
 2. Behin Leon, predlagatelj Občina Kočevje

 

 • izmed predstavnikov organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja:
 1. Pokorny Boštjan, predlagatelj Lovska zveza Slovenije
 2. Gluk Alojzij, predlagatelj Zveza gozdarskih društev Slovenije

 

Člani strokovnega sveta so nastopili mandat z dnem 29. 11. 2021.

Člani strokovnega sveta so za predsednika strokovnega sveta izvolili Cvetka Zupančiča, za njegovo namestnico pa dr. Nike Krajnc.

 

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

 • odsvojitve državnih gozdov,
 • pridobivanju gozdov,
 • pripravi poslovnih načrtov ter
 • vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

.