Gozdna dela izvajajo usposobljeni zunanji izvajalci, ki jih izberemo po postopkih javnega naročanja. Pri tem upoštevamo predpise o javnem naročanju ter vladna pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanje z državnimi gozdovi, ki jih lahko najdete TUKAJ.

Do aktualnih javnih naročil lahko dostopate prek: AKTUALNA JAVNA NAROČILA.

Del prevozov in sečnje lesa na SiDG izvajamo z lastnimi kapacitetami. To je še posebej učinkovito v primerih nujnih sanitarnih sečenj, ko so roki izvedbe zaradi nujnosti sanacije res kratki in ni časa za izvedbo postopkov izbire izvajalcev po predpisih javnega naročanja. Pa tudi v primerih, ko se za izvedbo del na naše javne razpise ne prijavi noben izvajalec.


Razpisi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 do 2022

 

V zadnjih letih se pri gospodarjenju s slovenskimi gozdovi srečujemo s številnimi in obsežnimi naravnimi nesrečami, kot so žled, napadi podlubnikov, suša in vetrolomi. Zaradi velikih naravnih motenj so v naših gozdovih nastale velike ogolele površine, zaradi česar gozdovi niso sposobni naravnega pomlajevanja, ki bi zagotavljali trajnostne gozdne ekosisteme in trajnost donosov. V sklopu zagotavljanja trajnosti funkcij gozdov, biotske raznovrstnosti, razvoja stabilnega gozda in prilagajanje klimatskim spremembam v družbi SiDG opravljamo obnovo poškodovanega gozda z različnimi ukrepi tudi v sklopu Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 do 2022.

Podlagi za izvajanje ukrepov za Odpravo škode in obnove gozdov po naravnih nesrečah ter ureditev gozdnih vlak sta Uredba žled (Uradni list RS, št. 3/16 ) in Uredba veter 2017(Uradni list RS, št. 10/19). V okviru teh  uredb za odpravo škode izvajamo sadnjo sadik rastišču ustrezne drevesne sestave, odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov, pripravo površin za obnovo, zaščito mladja na obnovljenih površinah, nego obnovljenih površin, nego poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter ureditev gozdnih vlak za odpiranje gozdov. Družba SiDG je za izvedbo del upravičena do podpore, ki je v obliki nepovratne finančne pomoči. Višina le-te je odvisna od stopnje poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda.

 

Sredstva iz razpisov Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 do 2022 bo družba lahko koristila do leta 2025 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.

 

Sredstva za nakup sadik in materiala za zaščito sadik ter sredstva za izvedbo potrebnih del se izplačajo iz naslova:

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

Podukrep 8.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Uredbi, ki urejata izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči ter Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 do 2022 sta:

  • Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
  • Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

 

S tema uredbama se v okviru podukrepa Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz 24. člena  Uredbe 1305/2013EU in v skladu s 34. členom Uredbe 702/2014EU ureja izvajanje naslednjih operacij:

  1. Operacije Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči
  2. Operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

 

Podpora v okviru operacije 1 je namenjena naslednjim aktivnostim:

  • Aktivnost 1: Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo - SADIKE
  • Aktivnost 2: Dela za odpravo škode in obnovo gozda – DELA

 

Podpora v okviru operacije 2 je namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma ali vetroloma.

 

Povzetek

Žled v februarju 2014, vetrolom v decembru 2017 in vetrolom v oktobru 2018 so prizadeli obsežne površine državnih gozdov. Ujme v večjem oz. manjšem obsegu pa si sledijo praktično vsako leto. Posledica teh naravnih ujm so tudi velike namnožitve smrekovih podlubnikov, ki smo jim priča v zadnjih letih. Zaradi teh naravnih nesreč je potrebno izvesti ukrepe za sanacijo in obnovo gozdov na prizadetih območjih.

Degradirane površine je potrebno obnoviti, saj se v nasprotnem primeru lahko sprožijo erozijski procesi, ki škodo še povečajo.

Za izvedbo sanacije na območjih ujm je potrebno v določenih predelih zgraditi, rekonstruirati ali pripraviti gozdne vlake.

 

Glavne dejavnosti

Glavna dejavnost na prizadetih območjih je sadnja sadik gozdnega drevja bukve, smreke in hrasta.

Za obvarovanje sadik pred rastlinojedo parkljasto divjadjo, jih je potrebno zaščititi z mehanskimi in premaznimi sredstvi (npr. zaščitni tulci, zaščitna mreža in premazi). Poleg zagotavljanja zdravih, kakovostnih sadik, pa je uspešnost pogozdovanja odvisna tudi od pravilnega izkopa, prevoza in rokovanja s sadikami še pred sajenjem.

V sodelovanju družbe SiDG z Zavodom za gozdove Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije je bil izdelan Protokol ravnanja s sadikami gozdnega drevja.

 

Cilji

Splošni cilj realizacije operacij in aktivnosti v okviru podukrepa M8.4 je obnoviti poškodovane gozdove po žledu, vetrolomu in gradacijah podlubnikov na način, da bodo lahko v prihodnosti opravljali multifunkcionalne naloge oziroma izpolnjevali ekološke, ekonomske in socialne funkcije.

 

S pridobljenimi sredstvi bodo doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostni gospodarjenje z gozdovi.
  • Sanacija žledoloma, vetroloma in napada prenamnoženih populacij podlubnikov(lubadar). 

 

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati obeh operacij v okviru podukrepa M8.4 je sanacija in obnova državnih gozdov, kjer se bosta prepletali tako naravna obnova kot obnova s sadnjo. Le na ta način se bo mogoče izogniti čistim enovrstnim sestojem, kjer se ob katastrofičnih dogodkih pojavlja višje tveganje.

 

 

 

Logotipi

 

 

Program razvoja podeželja

 

Evropska unija

 

LEADER

 

Republika Slovenija

 

Več informacij:

Spletna stran Evropske komisije – Program Razvoja podeželja 2014 – 2020: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Program razvoja podeželja 2014-2020 v Sloveniji: www.program-podezelja.si