Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije. Naša temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Državni gozdovi predstavljajo približno 20% vseh gozdov pri nas.

Spodbujamo predelavo in obdelavo lesa ter razvoj domače lesne industrije, ki je naš ključni poslovni partner.

Izvajamo tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov.

SiDG ima tudi nekatera javna pooblastila; prispevamo k povečanju obsega gozdov v lasti Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki.

 

 

Vizija, poslanstvo, strateški cilji

 

Vizija

Želimo postati pojem odličnosti v Evropi z vidika ohranjanja in povečevanja gospodarske, socialne in ekološke funkcije gozda in lesa.

 

Poslanstvo

Z gozdovi upravljamo trajnostno, sonaravno ob uporabi najboljših praks in sodobnih tehnologij za upravljanje in nadzor procesov, na način, ki veča dodano vrednost lesu ter donos za lastnika in okolje.


Strateški cilji

Razvoj osnovne dejavnosti

• Dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi

• Optimiziranje prodajne cene gozdno lesnih sortimentov

• Razvoj lastnih kapacitet sečnje in transporta

• Povečevanje površin gozdov v lasti RS


Nastavki za rast

• Razvoj Snežnika in Centrov za zbiranje in predelavo lesa

• Dodajanje vrednosti lesu slabše kvalitete


Gospodarsko socialna funkcija

• Skrb za kakovost gozdov v Sloveniji

• Razvoj socialne funkcije

• Varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine

 

 

SiDG v številkah

 

Republika Slovenija je z ustanovitvijo na SiDG prenesla v gospodarjenje več kot 234 tisoč ha gozdov, kar predstavlja skoraj 12 % površine države.

V gozdovih, ki jih upravljamo, je 3 % rezervatov in 9 % varovalnih gozdov. 

Od drevesnih vrst je v lesni zalogi najbolj zastopana bukev 38 %, sledijo smreka 32 %, jelka 11 %, plemeniti listavci 6 %, ostali trdi listavci 5 %, hrast 4 % in druge drevesne vrste 4 %.

Osnovni kapital družbe znaša 22.400.000 EUR.

Konec decembra 2020 je bilo v skupini SiDG skupaj 445 zaposlenih, od tega 300 na SiDG, 97 v hčerinski družbi Snežnik in 48 v Snežniku Sinpo.

 

 

Poslovanje

 

Po rezultatih poslovanja družbe SiDG smo v letu 2020 prodali 1.146.079 m3 gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladišču po povprečni ceni 47,21 EUR/m3.

Prihodki od prodaje so znašali 56,0 milijona EUR, skupni prihodki pa 57,4 milijona EUR.

Pri tem je bilo na nivoju matične družbe ustvarjenega 10,7 milijona EUR dobička pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA).

Količina poseka je bila 1.141.371 m3 neto, ob 35-odstotnem deležu sanitarne sečnje.

 

Struktura prodaje GLS iz kamionske ceste in skladišč

Vrsta prodaje GLS

Prodana količina GLS v m3

Delež v %

Dolgoročne pogodbe

656.167

57

Javno zbiranje ponudb - kratkoročne pogodbe

205.065

18

Javna dražba

76.637

7

Direktna prodaja

208.211

18

SKUPAJ

1.146.079

100

 

Družba SiDG je poleg prodaje GLS s kamionske ceste in s skladišč izvedla še prodajo 309 m3 na panju ter prodajo 3.847 m3 sečnih ostankov za proizvodnjo zelenih sekancev.

 

 

Struktura prodaje skupin gozdnih lesnih sortimentov:

  • 41 % hlodov iglavcev,
  • 10 % hlodov listavcev,
  • 17 % ostala oblovina iglavcev,
  • 32% ostala oblovina listavcev.