Kočevje, 15. oktobra 2019 - Zainteresirano javnost obveščamo, da smo pričeli z deli na trasi novogradnje gozdne ceste »Črmošnjice – Oddelek 80«. Zaradi  sečnje na trasi in gradnje priključka na državno cesto je od minulega četrtka vzpostavljena tudi delna zapora državne ceste RT-938 (Črmošnjice-Gričice- Komarna vas). Delna zapora od  kilometra 0,240 do kilometra 0,280  bo predvidoma odpravljena jutri.

Izvajalca del pri gradnji gozdne ceste sta Nizke gradnje Celje d.o.o in Falter gozdarstvo, Marko Lesičar s.p., ki sta bila v delo uvedena prejšnji teden.  Po pripravljalnih delih smo pričeli s sečnjo trase in preglednostnega trikotnika novega priključka. Gradnja priključka pa se je pričela v ponedeljek 14. oktobra. V letošnjem letu bomo izvedli preboj dobrih 1.660 metrov dolge trase novogradnje za pripravo podlage za 3,5 metrov široko vozišče.

Gradnja nove gozdne ceste »Črmošnjice - Oddelek 80« je dolgo načrtovan projekt tehnološkega odpiranja gozda in racionalizacije gospodarjenja z gozdnim prostorom nad naseljem Črmošnjice. Nova gradnja gozdne ceste kategorije G2 poteka večinoma v mešanem profilu, mestoma v nasipu pri prečkanju jarkov. Maksimalni vzdolžni naklon znaša 12 odstotkov, prečno dvostranski strešni naklon 3 odstotke z bankino oziroma s koritnico, ki jo v mehki hribini zamenja jarek. Odvodnjavanje meteornih voda bo izvedeno s prečnimi cevnimi propusti 500 mm, priključek na državno turistično cesto RT 938 pa z obojestransko razširitvijo.

Tehnološko bo novogradnja opremljena za namen gospodarjenje z gozdovi (obračališča, začasna skladišča oziroma prekladališča lesa in priključki gozdnih vlak ter izogibališča) in za zagotavljanje socialnih funkcij, ki jih predvidevajo načrti lokalne skupnosti v širšem prostoru.  Pri spodbujanju socialnih funkcij gre predvsem za spodbujanje rekreacije, aktivnosti CŠOD v Črmošnjicah, ureditev intervencijskega dostopa, razvijanje izletniškega in rekreacijskega turizma…