Kočevje, 26. aprila 2018 – Z včerajšnjim strokovnim prevzemom se je zaključila investicija družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) v izgradnjo gozdne ceste Cerije v občini Rogatec. Nova gozdna cesta omogoča izvoz lesa iz državnih in delno zasebnih gozdov v predelu Cerije in Konišeka v jugozahodnem območju Loga, v  gozdnogospodarski enoti Rogaška Slatina. Z zgrajeno cesto se dolgoročno rešuje problem poškodb lokalnih cest zaradi izvoza lesa z omenjenega gozdnega predela.

Gozdna cesta Cerije je dolga 1256 metrov, poteka pa od konca kraka nove občinske javne poti št. 358023 (Zg. Log -107) do občinske javne poti Cerije (št. 858371). Gozdna cesta je opremljena s potrebnimi izogibališči, priključki vlak in stez za izvajanje gozdne proizvodnje na neposrednem vplivnem območju.

Prve ideje za izgradnjo gozdne ceste Cerije segajo že v leto 2008, dejanski angažma družbe SiDG na tem projektu pa sega v februar 2017, ko je župan občine Rogatec, g. Martin Mikolič, zahteval odpravo poškodb na občinskih cestah zaradi odvoza lesa. Sledilo je ugotavljanje vzrokov za nastale škode. Edina dolgoročna rešitev je bila nova gozdna cesta. Za njeno izgradnjo je bilo občina Rogatec pripravljena na svoje stroške zgraditi tudi del javne ceste. Na podlagi podpisanega pisma o nameri za sodelovanje med občino Rogatec in družbo SiDG je SiDG izdelal projektno dokumentacijo in pridobil potrebna soglasja za gradnjo ter septembra 2017 z javnim naročilom izbral izvajalca gradbenih del.

Gradnja je potekala od oktobra 2017 do konca aprila 2018, izvedenih je bilo 106 gradbenih dni. Delo je močno ovirala dolga zima ter neugodne geološke razmere, ki so narekovale kar nekaj prilagoditev osnovnega projekta in za okoli 30 % več zemeljskih del. Vrednost nove gozdne ceste, ki jo je v celoti financiral SiDG, znaša 86.525,20 € brez DDV.

»Novozgrajena gozdna cesta na Cerije pomeni veliko pridobitev za ljudi na tem hribovitem območju. Obstoječa cesta je v zelo slabem stanju in tudi elementi ceste so neustrezni. Z zadovoljstvom smo pristopili k sodelovanju k izvedbi projekta in zagotovili del priključka na občinsko cesto,« je poudaril župan Občine Rogatec Martin Mikolič.

V družbi SiDG smo v letu 2017 med drugim dokončali gradnjo dveh gozdnih cest v skupni dolžini 1441 m (Osredk v občini Idrija) in izvedli rekonstrukcijo 3430 m dolgega odseka Francoske ceste.  V načrtu za letošnje leto so poleg dokončanja gozdne ceste Cerije še tri nove gozdne ceste v skupni dolžini 4300 m, okoli 10 km rekonstrukcij gozdnih cest, sanacija dveh večjih zemeljskih plazov, izgradnja podajno-lovilnih mrež in obnova dveh večjih mostov. Gradnje in rekonstrukcije  gozdne infrastrukture v državnih gozdovih se krepijo in postajajo pomembna  naloga družbe SiDG.