SiDG je lani v nego državnih gozdov vložila 1,7 milijona evrov, letos so načrti še bolj ambiciozni 

 

Kočevje, 23. maj 2022 –  Danes se začenja teden gozdov, ki bo potekal do 29. maja. Osrednja tema letošnjega tedna gozdov je »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi«. Gozdarji želimo tokrat izpostaviti pomen nege gozda, saj sta za zagotavljanje trajnostnega, sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi ključna ukrepa ravno obnova in nega gozda. Z ustrezno nego gozda pa krepimo tudi stabilnost in odpornost gozda na negativne poledice podnebnih sprememb in izboljšujemo njegovo biotsko pestrost.

 

»Skrb za gozd, obnovo in nego gozda je temeljno vodilo gozdarskega poklica.  V času klimatskih sprememb biti gozdar ni samo poklic, ampak je plemenito poslanstvo. V prihodnosti bomo morali posvečati več pozornosti seznanjanju javnosti s pristopi slovenske gozdarske stroke pri obnovi in ohranjanju gozdov za prihodnje rodove,«  je ob tednu gozdov izpostavil mag. Robert Tomazin, glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG).

 

Obnova gozda, kjer je le mogoče, poteka po naravni poti. Naravna obnova ima nešteto prednosti pred umetno. Med drugim se z naravno obnovo  gozd obnovi z drevesnimi vrstami, ki so najprimernejše za območje obnove, zato je obnova uspešnejša in kakovostnejša. Na območjih, na katerih naravna obnova ni mogoča, je načrtovana umetna obnova (obnova s sadnjo drevesnih sadik). V letošnjem letu ima družba SiDG v načrtu, da bo v državnih gozdovih posadila preko 470.000 sadik. Umetno obnovo bodo v SiDG izvedli na več kot 184 hektarjih. Leta 2021 so v državnih gozdovih posadili 337.312 drevesnih sadik, leto pred tem pa 883.136. 

 

Ukrepom obnove gozdov sledijo dela nege gozdov, s katerimi zagotavljamo zdrave, odporne in kvalitetne gozdove. S tem na eni strani povečujemo vrednost gozdov, sočasno pa krepimo tudi ostale funkcije gozdov (socialne in ekološke funkcije). Nega gozda je v tesni povezavi z nego gozdne klime in nego tal, torej nego celotnega gozdnega ekosistema. Z izvajanjem negovalnih del oz. izboljševanjem rastnih razmer posameznih dreves kot sestoja pa lahko gozdove prilagajamo tudi na prihajajoče podnebne spremembe.

 

Med ukrepe nege gozdov uvrščamo obžetev, nego mladja, nego gošče, nego letvenjaka, nego mlajšega drogovnjaka in obžagovanje vej. Med negovalna dela sodi tudi nega prebiralnega gozda.  V letu 2020 je družba SiDG negovalna dela izvedla na 2.973 hektarjih, skupna vrednost del je znašala  1,3 milijona evrov. V letu 2021 je bil obseg del še večji; negovalna dela so se  izvedla na 3.163 hektarjih  površine v skupni vrednosti  1,7 milijona evrov. V letošnjem letu ima SiDG še bolj  ambiciozne načrte – načrtujejo se negovalna dela na 4.178 hektarjih gozdnih površin.

 

Današnji spremenjeni gozdovi, podnebne spremembe in zaostrene ekonomske razmere nam narekujejo iskanje novih, še bolj učinkovitih  načinov obnove in nege gozdov. V družbi SiDG se zavedajo pomena raziskovalnega ter prenosa rezultatov raziskav v prakso, zato so del gozdnih površin namenili študijskim raziskavam, ki preučujejo nove okolju prilagojene  prakse. V gozdovih že preizkušajo inovativen pristop obnove gozda, ki je kombinacija obnove s sadnjo rastišču prilagojenih avtohtonih drevesnih vrst in naravne obnove. Prav tako na raziskovalnih ploskvah v državnih gozdovih sodelujejo pri proučevanju različnih pristopov pri negi mlajših razvojnih faz.