Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers

Akronim: LIFE RESTORE for MDD

Projekt je sofinanciran iz programa LIFE, številka projekta 101113557. Celotna vrednost projekta znaša 20.024.000,14€ (delež sofinanciranja EU je 67 %, kar znaša 13.416.080,10 €).

Projektni partnerji:

 • WWF Austria (Avstrija, vodilni partner projekta)
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Slovenija)
 • Direkcija Republike Slovenije za vode (Slovenija)
 • Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (Slovenija)
 • Office of the Styrian Government (Avstrija)
 • Regional Management of Styria Southeast Styria, Styrian Volcano Land (Avstrija)
 • Duna-Drava National Park Directorate (Madžarska)
 • WWF Hungary (Madžarska)
 • Balaton-felvidéki National Park Directorate (Madžarska)
 • Association for Nature and Environment protection Green Osijek (Hrvaška)
 • Croatian Waters, Legal entity for water management(Hrvaška)
 • University of Agrobiotechnical Sciences Osijek (Hrvaška)
 • Public Institution for Management of Protected Natural Areas in the Koprivnica Križevci County (Hrvaška)
 • Public institution for the management of the protected parts of nature in Varaždin county (Hrvaška)
 • Međimurje Nature – Public Institution for Nature Protection (Hrvaška)
 • Public Institution for the management of protected parts of nature and the ecological network of Virovitica-Podravina County (Hrvaška)
 • Public Enterprise “Vojvodinašume” Petrovaradin (Srbija)

 

Opis projekta:

Projekt “LIFE RESTORE for MDD” je pobuda sodelovanja med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo, ki se osredotoča na ohranjanje in obnovo poplavnih gozdov ob rekah Mura, Drava in Donava. Glavni cilj projekta je ohraniti in izboljšati ključne ekosisteme v Unescovem 5-državnem biosfernem območju Mura-Drava-Donava, ki zajema sedemnajst Natura 2000 območij in druga zavarovana območja.

Z obnovo naravnih in dinamičnih hidro-morfoloških procesov za mobilizacijo sedimentov in ustvarjanje pionirskih habitatov, izboljšanjem lateralne povezanosti, ohranjanjem različnih habitatnih struktur in funkcijo poplavnih ravnic, izboljšanjem in ohranjanjem ključnih habitatnih struktur v poplavnih gozdovih in, ne nazadnje, vzpostavitvijo medsektorskega in čezmejnega načrtovanja za obnovo, se je mogoče spoprijeti z nekaterimi glavnimi pritiski na poplavne gozdove. Ozaveščanje in izobraževanje na projektnem območju sta prav tako pomembna cilja projekta, ki bosta bistveno prispeval k doseganju dolgoročnega cilja projekta.

Projektne aktivnosti v Sloveniji zasledujejo varstvene cilje in ukrepe opredeljene v Programu upravljanja območij Natura 2000 ter so načrtovane na podlagi Akcijskega načrta obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura. Tako bomo v sklopu projekta v Sloveniji na dvajset hektarov površine izvedli obnovo poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih, rastišču primernih drevesnih vrst, razvijali sadilni material avtohtonih drevesnih vrst in zavarovali genski material avtohtonih drevesnih vrst bresta in jesena. Hidro-morfološke razmere poplavnih gozdov bomo izboljšali z renaturacijo struge Mure na treh odsekih, čiščenjem rokava in obnovo mrtvice. V sklopu projekta pa bomo odkupili tudi dvajset hektarjev zasebnih gozdnih zemljišč, ki bodo trajno namenjena varstvu narave. Pripravili bomo tudi strokovni predlog zavarovanja najvrednejših delov narave ob reki Muri.

SiDG se je projektu LIFE RESTORE for MDD priključil po uspešno zaključenem projektu Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Projekt Natura Mura. Vloga SiDG je ključna pri izvajanju aktivnosti obnove poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih, rastišču primernih drevesnih vrst ob reki Muri.

 

Opis projekta LIFE

Logo LIFE MDD