Murska Sobota, 25. januar 2022 - Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) smo začeli konec novembra 2021 izvajati prva dela v sklopu gozdarskih aktivnosti projekta Natura Mura. Z jesensko sadnjo v letu 2021 in s spomladansko sadnjo v začetku leta 2022 bomo skupno obnovili 26,81 ha gozda.

Od tega bo v prvem sklopu obnovljenih 7,81 ha površin GHT 91E0* (Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja), kjer bomo nasade klonskih topolov ali površine, ki so porasle z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami, nadomeščeni z avtohtono drevesno sestavo. Na 5 ha površine bo obnovljen GHT 91F0 (Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi), kjer se bodo klonski topoli nadomestili z avtohtonimi drevesnimi vrstami trdolesne loke, kot so hrast dob, beli gaber in divja češnja. Na 10 ha pa bomo obnovili habitat srednjega detla v Črnem logu, kjer bomo na površini odmrlega gozda črne jelše osnovali mešani gozd hrasta doba, črne jelše, bele vrbe in črnega topola.

Skupno bomo v prvem sklopu obnove zasadili 58.545 sadik hrasta doba, 13.000 sadik črne jelše, 11.485 sadik belega gabra, 11.370 sadik bele vrbe, 4.624 sadik črnega topola in 1.790 sadik divje češnje. Za zaščito sadik pred divjadjo bo postavljenih 7.250 m zaščitnih ograj in 2.125 kom zaščitnih mrež.

Osnovni namen projekta Natura Mura, pri katerem SiDG sodeluje kot eden od partnerjev, je izboljšanje stanja ohranjenosti 3 ciljnih habitatnih tipov in 12 ciljnih vrst območij Natura 2000 vzdolž reke Mure.