Kočevje, 14. oktober 2022  - Na spletnem portalu www.dnevne-novice.si je bil dne 13. oktobra 2022 objavljen članek z naslovom »Kam je izginilo 7 milijonov evrov dobička SiDG«, iz katerega izhaja, da naj bi SiDG v lanskem letu ustvaril 14 milijonov evrov dobička, ampak naj bi polovica dobička izginila, saj je vlada kot skupščina odločala zgolj o slabih 7 milijonih evrih bilančnega dobička.  Takšno sklepanje neznanega avtorja članka je povsem napačno in kaže na nepoznavanje gospodarske zakonodaje. Skladno z  računovodski standardi je namreč potrebno ločiti med ustvarjenim poslovnim izidom kot rezultatom poslovanja družbe v poslovnem letu  in bilančnim dobičkom, ki se izplača lastniku, po predlogu poslovodstva in  skladno z odločitvijo lastnika po obveznem oblikovanju statutarnih rezerv.

V primeru poslovanja SiDG v letu 2021 to pomeni, da je čisti poslovni izid znašal 13,93 milijona evrov. Poslovodstvo in nadzorni svet družbe sta skupščini predlagala, da se lastniku Republiki Sloveniji izplača 6,97 milijona evrov bilančnega dobička, 6,97 milijona evrov pa je družba v skladu s 230. členom ZGD-1 uporabila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, kar bilančno tudi ustrezno izkazuje. Vlada RS je kot skupščina družbe SiDG navedeni predlog sprejela.

Podobno je bilo tudi v prejšnjih letih. V letu 2020 je na primer SiDG ustvaril 7,50 milijona evrov čistega poslovnega izida, lastniku je bilo po sklepu skupščine izplačanih 3,68 milijona evrov, 3,68 milijona evrov pa je družba v skladu s 230. členom ZGD-1 uporabila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, kar bilančno tudi ustrezno izkazuje.

Od ustanovitve SiDG leta 2016 do vključno 2021 je bilo skupaj v proračun RS izplačanih ali za leto 2021 predlaganih za izplačilo skupaj 36,89 milijonov evrov bilančnega dobička. V drugih rezervah iz dobička družba izkazuje 24,28 milijonov evrov.  Družba SiDG  je v obdobju od ustanovitve leta 2016 do vključno leta 2021 ustvarila 63,41 milijonov evrov čistega poslovnega izida.

Družba SiDG  razporeja čisti dobiček skladno s 64. in 230. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).