Pogosta vprašanja – področje UPRAVLJANJA nepremičnin

 

 • Kje lahko dobim podatek, ali z določenim gozdnim zemljiščem gospodari SiDG?

Podatke o lastništvu Republike Slovenije na gozdnem zemljišču vodi Zemljiška knjiga. Do njih lahko dostopate prek povezave: ZEMLJIŠKA KNJIGA.

Podatki, ali z določenim gozdnim zemljiščem gospodari SiDG, so razvidni iz javnega vpogleda v evidenco GURS o nepremičninah: PROSTORSKI PORTAL RS.

 

 • Kako lahko pridobim soglasje, služnost ali stavbno pravico za gozdno zemljišče, s katerim gospodari SiDG?

Vse navedene postopke vodi poseben oddelek za upravljanje nepremičnin in kartografijo, ki obravnava prejete pisne vloge za podelitev soglasja za poseg, služnosti ali stavbne pravice na zemljišču, ki je v gospodarjenju SiDG. Vlogo lahko podate prek elektronske ali navadne pošte na sedež SiDG. Obličnost vloge pri tem ni pomembna, da le vsebuje podatek o parcelnih številkah in katastrskih občinah ter natančni vrsti, lokaciji in obsegu predvidenega posega. K hitrosti postopka precej pripomore priložena skica posega.

Oddelek za upravljanje nepremičnin preuči, ali so podani zakonsko določeni pogoji za podelitev pravice ter ali je predviden poseg skladen s prostorskimi akti občine, v kateri ležijo nepremičnine. V nadaljevanju pa pripravi vse potrebno za izdajo ustrezne listine na osnovi katere vlagatelj pridobi ustrezno pravico.

 

 • Kakšne so cene za pridobitev soglasja, služnosti ali stavbne pravice?

Cenik za nadomestilo uporabe zemljišča ter stroške izvedbe postopka izdaje soglasja, ali podelitve služnosti in stavbnih pravic sprejema Poslovodstvo SiDG in je javno objavljen na naši spletni strani: POMEMBNEJŠE PRAVNE PODLAGE.

 

 • Ali lahko na zemljišču, s katerim gospodari SiDG in ga imam v najemu, postavim objekt? V kakšnih razsežnostih je to dovoljeno?

SiDG praviloma ne dovoljuje gradnje objektov na zemljiščih, s katerimi gospodari. V primerih, kjer to dovoljujejo prostorski akti in je postavitev objekta obenem v interesu SiDG, SiDG izdaja soglasja za postavitev objektov, pod pogojem, da se po prenehanju uporabe lahko vzpostavi prvotno stanje zemljišča.

 

 • Ali je mogoče kupiti gozdno zemljišče, s katerim gospodari SiDG?

SIDG prodaja nepremičnine, ki so vključene v letni Načrt razpolaganja z nepremičninami, katerega del je Program prodaje nepremičnin. Program prodaje nepremičnin za koledarsko leto sprejema Vlada RS, kot skupščina SiDG, praviloma do konca januarja za tekoče leto. Po potrebi lahko SiDG tudi med letom predlaga spremembe oz. dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičninami. Sprejem Programa prodaje nepremičnin s strani Vlade RS je pogoj za začetek izvedbe posameznega primera prodaje nepremičnin.

Prodajna vrednost nepremičnin se določi na podlagi ocenjene vrednosti nepremičnin.

 

 • Kakšen je postopek nakupa gozda oziroma druge nepremičnine, s katerim gospodari SiDG?

SiDG aktualne ponudbe za prodajo zemljišč objavlja na portalih upravnih enot: OGLASNA DESKA eUPRAVE.

Podrobnejši opis postopka:

Stranka na SiDG poda vlogo za nakup nepremičnine. Pristojni uslužbenec zbere potrebno dokumentacijo o nepremičnini.  Vloge strank za nakup gozdov se obravnavajo v skladu s Pravili o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije ter nakupu gozdov, ki jih sprejema Vlada RS kot skupščina SiDG, in v katerem je opredeljena merila ter postopek interne obravnave predlogov za nakup prodajo in menjavo gozdnih zemljišč. Na podlagi tako izraženega interesa potencialnih kupcev, presoje vseh pomembnih okoliščin in meril za vsak konkreten predlog prodaje posebej, SiDG uvrsti posamezna zemljišča  v predlog letnega načrta za razpolaganje z gozdi v lasti RS, ki ga sprejme Vlada RS. S sprejetjem letnega načrta oziroma dopolnitve le tega so podani pogoji za izvedbo postopkov prodaje zemljišč, ki so uvrščeni v seznam zemljišč, namenjenih prodaji. Po navedenih pravilih predloge za nakup in prodajo gozdnih zemljišč obravnava posebna komisija, ki vsebinsko presoja posamezne primere prodaje gozdnih zemljišč. Strokovne službe SiDG poskrbijo za oceno tržne vrednosti gozda in oblikuje predlog prodaje posameznih zemljišč, za katerih je bil izkazan interes za njihovo prodajo. Tako oblikovan predlog se posreduje v obravnavo komisiji za odločanje o razpolaganju in pridobivanju gozdov. Na podlagi predloga, ki ga pripravi komisija za odločanje o razpolaganju in pridobivanju gozdov, o prodaji odloči poslovodstvo SiDG. Po sprejetju pozitivne odločitve o prodaji gozda, se le ta objavi oglasni deski krajevno pristojne Upravne enote, skladu z določili zakona o kmetijskih zemljiščih. Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe z upravičencem se vloži na upravno enoto vlogo za odobritev pravnega posla. Po pravnomočni odobritvi pravnega posla se poda vloga na FURS za odmero davka. Po plačilu davčnih obveznosti, prodajalec overi kupoprodajno pogodbo. Ko kupec plača kupnino, se vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Stavbna zemljišča se prodajajo z objavo v Uradnem listu RS. Pogodba se sklene s tistim ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno. Kupoprodajna pogodba se sklene po izboru kupca. Po notarski overitvi in plačilu kupnine, se vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi.

 

 • Kdo ima prednost pri nakupu zemljišča?

Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, lahko, če ni z drugimi zakoni določeno drugače, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/2011 in dopolnitve) predkupno pravico predkupni upravičenci uveljavljajo po naslednjem vrstnem redu:

 1. solastnik;
 2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
 3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
 4. drug kmet;
 5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
 6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto v skladu s prejšnjim odstavkom, pravico do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu:

 1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
 2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
 3. kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.

Ne glede na to ima SiDG na podlagi zakonskega pooblastila po določilih Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (Uradni list RS, št. 9/2016) ter 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993 in dopolnitve) prednostno pravico nakupa zemljišč, na katerih se nahajajo varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, razen v  kolikor ima prednostno nakupno pravico lokalna skupnost.

 

 • Ali SiDG tudi kupuje gozdove?

SiDG ima zakonsko določen cilj povečevanja  površine gozdov v lasti države. Skladno s tem je sestavni del poslovne politike SiDG, da izvaja aktivnosti z namenom nakupa gozdov. V ta namen SiDG redno spremlja objavljene ponudbe za prodajo zemljišč na oglasnih deskah Upravnih enot. Za nakup gozda se odloča za vsak posamezen primer posebej, in sicer na osnovi različnih kriterijev. Tako prednostno izvaja promet, s katerim zaokrožuje tako lastniško kot posestno strukturo gozdnih zemljišč v lasti države. Prednostno odkupuje solastniške deleže gozdnih zemljišč, ki so delno že v lasti države, odkupuje mejna oz. sosednja zemljišča, in večje površine gozdnih zemljišč, ki se prodajajo kot kompleks, predvsem varovalnih gozdov, gozdov s posebnim pomenom in na območjih zavarovanih naravnih parkov ter naravnih vrednot. SiDG ima interes tudi za odkup večjih kompleksov gozdov, vrnjene v denacionalizacijskih postopkih.

Med posebne vrste nakupov gozdov sodijo tudi nakupi zemljišč s poudarjenimi naravovarstvenimi in drugimi strateškimi ter s stališča države pomembnimi funkcijami. Pri takšnih nakupih so glede prometa podane tudi nekatere druge omejitve, ki so opredeljene v posebnih zakonih, kot so zakon o ohranjanju narave, zakon o gozdovih, zakon o obrambi.

Kot navedeno, se SiDG za nakup določenega gozda odloči po proučitvi konkretne ponudbe. Prav tako tudi ponujeno ceno zemljišča prouči na posameznem primeru in tudi sam oceni ustrezno nakupno vrednost. V kolikor je ponudba z vidika zgoraj navedenih kriterijev za SiDG zanimiva in tudi cenovno sprejemljiva, se prijavi za nakup in po potrebi tudi uveljavlja predkupno pravico, ki jo lahko uveljavlja na  podlagi obstoječe zakonodaje.

Stranke lahko vlogo za prodajo gozda pošljejo na prek elektronske ali navadne pošte na sedež SiDG. Vloge za prodajo gozdnih zemljišč obravnava oddelek za upravljanje nepremičnin in kartografijo, na sedežu SiDG v Kočevju.