Da bi zaščitili nebrzdano sečnjo v gozdovih tropov se je rodila ideja certificiranja. Preko pridobljenega certifikata gozdni posestnik kupcem zagotavlja, da pri svojem gospodarjenju varuje vodne vire, biodiverziteto, gozdna tla, spoštuje pravice delavcev in ostale pravice, ki so mednarodno priznane in določene. Cilj certificiranja gozdov je kupcem zagotoviti, da lesni proizvodi, ki jih kupujejo, izvirajo iz neodvisno certificiranih gozdov, kjer je zagotovljena sledljivost in so gospodarjeni po načelu trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti. Prav tako pridobljeni certifikat podjetju zagotavlja boljši položaj na trgu. Verodostojnost certificiranja je dosežena tako, da so standardi mednarodno uporabni in sprejemljivi v državah z različnimi ekološkimi, kulturnimi in ekonomskimi razmerami.

V Evropi delujeta dve certifikacijski shemi: FSC® (Forest Stewardship Council®, Svet za nadzor gozdov) in PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). FSC® je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno (odgovorno) gospodarjenje z gozdovi. Ustanovljena je bila leta 1993 kot odgovor na problematiko izkoriščanja gozdov predvsem v Južni Ameriki in Afriki. Program za potrjevanje certificiranja gozdov (PEFC) je prav tako mednarodna, neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Sistem PEFC je bil ustanovljen leta 1999 in je najprimernejši za male lastnike gozdov. Vseh FSC® certificiranih gozdnih površin v svetu je skoraj 200 mio ha, PEFC certificiranih gozdnih površin pa 280 mio ha.

Slovenski državni gozdovi so vključeni tako v sistem FSC® kot PEFC certificiranja. Državnim gozdovom je bil FSC® certifikat (SA- FM/COC-001663, FSC-C001799) podeljen 26. marca 2007, PEFC certifikat  (PEFC/27-21-01-1117) pa 29.11.2017. V letu 2020 pa smo prav tako uspešno pridobili PEFC COC certifikat (SA-PEFC/COC-007826). Poleg certifikacije državnih gozdov v družbi vodimo tudi skupinske sheme FSC in PEFC certifikatov. V sklopu FSC® SiDG skupinskih shem je certificiranih tudi približno 25.000 ha zasebnih gozdov in 72 lesno predelovalnih podjetij. SiDG upravlja tudi skupinsko shemo PEFC CoC, v katero je vključenih 10 lesno predelovalnih podjetij. SiDG nudi za krepitev gozdno lesne verige možnosti storitve certificiranja preko certifikacijske hiše Soil Association.

 

FSC FM generični standard za Slovenijo     

 

PEFC SLO SME standard     

 

Certifikat FSC

 

Certifikat PEFC