V skladu s 14. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije naloge in pristojnosti skupščine uresničuje Vlada Republike Slovenije, ki na skupščini samostojno odloča o:

 • sprejemu, spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe,
 • sprejemu strateškega načrta poslovanja družbe za obdobje najmanj 10 let, ki bo vseboval tudi temelje poslovne politike za obdobje 5 let, oboje na predlog poslovodstva in mnenja nadzornega sveta,
 • sprejetju letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
 • uporabi bilančnega dobička,
 • spremembah osnovnega kapitala družbe,
 • podelitvi razrešnice poslovodstvu in članom nadzornega sveta, pri čemer se lahko zahtevki za škodo uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica,
 • sprejemu sklepa o naknadnih vplačilih ali o vračanju naknadnih vplačil,
 • statusnih spremembah in prenehanju družbe,
 • imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice,
 • imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
 • višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,
 • daje soglasje poslovodstvu k sprejetju poslovnika strokovnega sveta družbe,
 • daje soglasje poslovodstvu k ustanovitvi novih družb,
 • daje soglasje poslovodstvu k nakupu ali drugi pridobitvi delnic ali deležev v drugih družbah, ki niso od družbe odvisne družbe,
 • v skladu z 2. odstavkom 30. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije sprejema pravila upravljanja z državnimi gozdovi,
 • o drugih zadevah, za katere tako določajo zakoni, drugi predpisi ali Akt o ustanovitvi družbe.

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA