V skladu s 14. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije naloge in pristojnosti skupščine uresničuje Vlada Republike Slovenije, ki na skupščini samostojno odloča o:

 • sprejemu, spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe,
 • sprejemu strateškega načrta poslovanja družbe za obdobje najmanj 10 let, ki bo vseboval tudi temelje poslovne politike za obdobje 5 let, oboje na predlog poslovodstva in mnenja nadzornega sveta,
 • sprejetju letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
 • uporabi bilančnega dobička,
 • spremembah osnovnega kapitala družbe,
 • podelitvi razrešnice poslovodstvu in članom nadzornega sveta, pri čemer se lahko zahtevki za škodo uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica,
 • sprejemu sklepa o naknadnih vplačilih ali o vračanju naknadnih vplačil,
 • statusnih spremembah in prenehanju družbe,
 • imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice,
 • imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
 • višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,
 • daje soglasje poslovodstvu k sprejetju poslovnika strokovnega sveta družbe,
 • daje soglasje poslovodstvu k ustanovitvi novih družb,
 • daje soglasje poslovodstvu k nakupu ali drugi pridobitvi delnic ali deležev v drugih družbah, ki niso od družbe odvisne družbe,
 • v skladu z 2. odstavkom 30. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije sprejema pravila upravljanja z državnimi gozdovi,
 • o drugih zadevah, za katere tako določajo zakoni, drugi predpisi ali Akt o ustanovitvi družbe.

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam