Dosežki in izzivi sektorja za gozdarstvo v letu 2019

Tekst: dr. Robert Robek

 

Večino nalog upravljanja državnih gozdov izvaja v družbi SIDG sektor za gozdarstvo, ki ga konec leta 2019 sestavlja 206 zaposlenih v štirih poslovnih enotah, oddelku za urejanje gozdov, oddelku za gozdno gradbeništvo in oddelku gozdne proizvodnje. Sektor za gozdarstvo predstavlja jedro naše družbe, zato je prav, da se ob koncu leta ozremo na opravljeno delo in bodoče izzive.

Družba SIDG je bila ustanovljena za gospodarjenje z državnimi gozdovi. Bistvena sestavina gospodarjenja je upravljanje gozdov, kar pomeni izvajanje ali oddajo in nadzor nad izvajanjem sečnje in spravila lesa, prevoza gozdnih lesnih sortimentov, opravljanja varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij državnih gozdov, pridobivanja in prodaje gozdnih dobrin, gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, ter prodajo lesa in gozdnih lesnih sortimentov ter oddajanje državnih gozdov v najem.

 

    

 

Za nas je delalo 383 izvajalcev

V letu 2019 smo načrtovali posek in spravilo lesa v višini 1,3 milijona m3 neto. Do konca novembra smo realizirali dobra 1,2 milijona m3 gozdnih lesnih sortimentov. Dinamika sečenj je tekom leta sprva sledila planu, tekom poletja nekoliko zaostajala, jesen pa zaradi obsežnih gradacij podlubnikov na Kočevskem, Koroškem in v dravski dolini presegala planirano mesečno povprečje. Do konca novembra smo  prejeli 1.503 A odločb za sečnjo, skupaj s preteklimi je to 2.804 odločb za skupno 1.173.328 m3. Prav tako smo letos prejeli 3.690 C odločb za 413.446 m3, vključno z lanskimi  pa obdelovali 4.566 C-odločb v planirani količini 679.277 m3. Za izvedbo sečnje je bilo oddanih 3.257 delovnih nalogov za javna naročila (JN).  Za 491 JN rok še ni potekel, 2.307 jih je bilo zaključenih v roku, po roku pa 311. Za 142 odločb po roku smo podali predlog za ukrepanje. V letu 2019 je za družbo SIDG delalo 383 poslovnih subjektov, od tega kar 170 za storitve sečnje in spravila lesa.

 

 

 

Krepimo lastno proizvodnjo

V letu 2019 smo intenzivirali sečnjo in spravilo lesa ter prevoz GLS z lastnimi kapacitetami. Obstoječim skupinam gozdne proizvodnje na PE Kočevje in PE Maribor so se letos jeseni pridružile še skupine na PE Postojna. V desetih mesecih smo na področju lastne proizvodnje opravili za preko 100.000 m3 prevozov gozdnih lesnih sortimentov,  posek in spravilo v višini 72.380 m3, in sicer na področju PE Kočevje 59.540 m3, na področju PE Maribor 12.170 m3 in na področju PE Postojna 670 m3. Delež sanitarne sečnje je znašal kar 60 odstotkov, največ na PE Maribor, kjer so vse aktivnosti že od začetka leta usmerjene v sanacijska opravila. Nabavljanje delovnih strojev je potekalo skozi vse leto, prav tako smo intenzivno delali na izboljšanju gospodarnosti dela v lastni režiji. V ta namen smo pripravili predlog normativov gozdarskih del v družbi SIDG, ki bo podlaga za stimulativno nagrajevanje delavcev v gozdni proizvodnji.

 

 

 

Vlaganja v gozdove

Sanacija žarišč podlubnikov je vplivala na obseg vlaganj v gozdove. Izvedba osnovnih gradbenih del (gradnje vlak) je okvirno na 64 odstotkov glede na plan. Izvedba zahtevnih gradbenih projektov (gradnje cest) je na ravni 52 odstotkov (vrednostno), a je tradicionalno obračun teh del ob koncu leta največji.

Zaradi velikega obsega sanitarne sečnje je  bila zmanjšana dinamika izvedbe gojitvenih in varstvenih del ter spremenjena struktura izvedenih ukrepov. Do konca septembra smo realizirali 193 ha priprave sestoja, 12 ha priprave tal, 185 ha priprave površin za obnovo, 203 ha sadnje, 319 ha obžetve, 198 ha nege mladja, 519 ha nege gošče, 356 ha nege letvenjaka, 84 ha nege drogovnjaka, 25 ha nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, 180 ha nege obnovljenih površin. Na 9 ha smo odstranili vzpenjalke, na 19 ha  izvedli premaz vršičkov. V tem obdobju  smo presegli izvedbo sledečih ukrepov: vzdrževanje grmišč in logov, odstranjevanje zaščitnih mrež, nega mladovja in tanjših drogovnjakov, nega obnovljenih površin.

Vlaganja v gojitvena in varstvena dela so trenutno v polnem teku. Poteka obsežna sadnje na površinah prizadetih v ujmah, obeleževanje sadik, ter premazi vršičkov ter zaščita s tulci.

 

 

 

Nov sistem vodenja izvedbe del

Letošnje leto bomo v sektorju za gozdarstvo pomnili tudi po kadrovskih in organizacijskih spremembah. Pridružili so se nam novi mladi sodelavci v oddelku za urejanje gozdov in oddelku za gozdno gradbeništvo. Dobili smo novega vodjo in pomočnika vodje sektorja za gozdarstvo ter vodjo oddelka za urejanje gozdov.

Osrednja dosežka na organizacijskem področju pa sta bila oblikovanje in uveljavitev sistema vodenja izvedbe gozdarskih del ter razvoj in uveljavitev t.i. planskih JN sečnje in spravila lesa, s katerima smo bistveno izboljšali ročnost oddanih del zunanjim izvajalcem.

 

 

 

V sodelovanju z oddelkom za stike z javnostmi so na poslovnih enotah izvedli številne aktivnosti za spodbujanje socialnih funkcij. Prav tako smo organizirali in izvedli za preko 1600 ur praktičnih usposabljanj za dijake in študente gozdarstva. Skupaj s sektorjem za prodajo in logistiko smo uvedli mesečne proizvodne sestanke. Poglobili  in izboljšali smo sodelovanje z Zavodom za gozdove, uspešno prestali obdobne kontrole za FSC in PEFC certifikate ter aktivno sooblikovali strategijo naše družbe za obdobje 2020-2029.

 

Izzivi za 2020

Opravljeno delo je vredno vsega spoštovanja, za kar gre zasluga prav vsakemu sodelavcu sektorja za gozdarstvo. To pa ne pomeni, da smo izčrpali nabor potrebnih izboljšav. Nasprotno, novi izzvi se kar vrstijo, to je v mladi gospodarski družbi tudi pričakovano. V letu 2020 bodo naše prednostne naloge:

  • Sečnja in spravilo v neto obsegu 1.275.000 m3, od tega v lastni režiji vsaj 125.000 m3 ter lastnih prevozov GLS v višini 195.600 m3.
  • Vlaganja v gojitvena in varstvena dela ter gozdno infrastrukturo najmanj v višini realizacije 2019.
  • Vzpostavitev sistema neodvisnega nadzora izvedbe del v sektorju za gozdarstvo.
  • Uveljavitev normativov gozdarskih del v oddelku lastne proizvodnje.
  • Uravnoteženje obremenjenosti strokovnega kadra.
  • Objava Okvirnega sporazuma GRA in GOJ 2021 do septembra 2020.
  • Uveljavitev preverjanja prostih tehnoloških in kadrovskih kapacitet izvajalcev.
  • Razvoj oddelka za urejanje gozdov v smeri načrtnega dela za socialne in ekološke funkcije gozdov.
  • Izboljšanje sodelovanja s strokovnimi ustanovami ter korektnimi izvajaci gozdarskih del.

 

Pri iskanju rešitev na gornje izzive bomo še naprej odprti za dobronamerne pobude in nove sodelavce. Naj zato ob koncu tega prispevka spomnim na rek: 'Kjer je volja, tam je pot'. Vsem sodelavkam in sodelavcem, poslovnim partnerjem in bralcem Korenine želim vesel božič in uspešno leto 2020 ter sporočam, da želimo skupaj z vami na poštenih temeljih graditi uspešno zgodbo trajnostnega upravljanja slovenskih državnih gozdov.

 

 

 Prispevki iz minulih številk: