Postojna, 02. marca 2018 – Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) smo danes s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov. To predstavlja mejnik v poslovanju SiDG, saj bomo s sklenitvijo dolgoročnih pogodb pomembno prispevali k hitrejšemu razvoju domače lesno-predelovalne industrije in gozdno-lesnih verig.


     


S prvim javnim razpisom za sklenitev dolgoročnih pogodb, ki je bil objavljen 27. decembra 2017, bomo v letu 2018 prodali 670.000 m3 gozdno-lesnih sortimentov.


GLS Letna količina (m3)
Hlodovina jelke in smreke 249.290
Hlodovina ostalih iglavcev 7.710
Hlodovina bukve 65.700
Hlodovina hrasta 2.920
Hlodovina ostalih listavcev 4.380
Ostala oblovina iglavcev 25.000
Brusni les 10.000
Ostala oblovina listavcev 295.000
Les za tanin 10.000
Skupaj 670.000
   

Na razpis je do izteka roka prispelo 195 ponudb, od tega je 152 ponudb ustrezalo pogojem razpisa. Povpraševanje je močno preseglo ponujene količine, saj so kupci skupaj povpraševali po 2.350.811 m3 gozdno-lesnih sortimentov. Z razpisom bomo tako zadovoljili manj kot tretjino povpraševanja, izraženega na javnem razpisu. Naj ob tem poudarimo, da je državnih gozdov, s katerimi gospodarimo v SiDG, le približno 20 % vseh gozdov v Sloveniji.

Prodaja gozdno-lesnih sortimentov preko dolgoročnih pogodb se bo izvajala po enotni tržni ceni, ki se bo izračunala na podlagi objavljenih cen referenčnega statističnega urada. Vlada Republike Slovenije je kot skupščina SiDG za oblikovanje cen določila avstrijski statistični urad.

Pri izbiri kupcev so bili skladno s pravili o načinu in merilih za prodajo gozdno-lesnih sortimentov, ki jih je določila vlada, ključni sledeči kriteriji:
- lastna predelava
- oddaljenost kupca od območja, kjer bo les posekan, na manj kot 50 kilometrov
- bonitetna ocena Ajpesa SB1 do SB8.

Z zahtevo, da morajo imeti kupci gozdno-lesnih sortimentov po dolgoročnih pogodbah lastno proizvodnjo, želimo doseči, da se bo les iz državnih gozdov predelal v domači lesni industriji.. Dolgoročne pogodbe, s katerimi so si predelovalci zagotovili stabilno in dolgoročno dobavo surovine, so triletne, strateškim partnerjem pa omogočamo podpis do petnajstletnih pogodb.

Da ne bi prišlo do zlorabe razpisnih pogojev, smo ustanovili posebno komisijo, sestavljeno tudi iz enega zunanjega člana, katere naloga bo preverjanje dejanske porabe gozdno-lesnih sortimentov in preverjanje izpolnjevanja vseh zahtev razpisa za sklepanje dolgoročnih pogodb. Predelovalci, ki so bili na razpisu uspešni, bodo morali namreč dokazati, da gozdno-lesnih sortimentov niso preprodali, ampak so jih uporabili v lastni proizvodnji. V kolikor bodo gozdno-lesne sortimente namesto tega preprodali, se bo dolgoročna pogodba o prodaji lesa z njimi prekinila. Komisija je s svojim delom že pričela.

Načrtovani lesni posek v državnih gozdovih v letošnjem letu sicer znaša 1.200.037m3 gozdno-lesnih sortimentov. Od tega je bilo v poslovnem načrtu predvideno, da jih bomo 870.000 m3 prodali z dolgoročnimi pogodbami. Prodaja po dolgoročnih pogodbah obsega poleg razpisane količine tudi količine za prodajo hčerinskemu podjetju Snežnik in strateškim partnerjem. Preostanek bomo prodajali preko drugih predpisanih načinov za prodajo gozdno-lesnih sortimentov (dražbe, zbiranje ponudb, prodaja na panju). Zaradi povečanega obsega sanitarne sečnje kot posledice poškodovanih dreves in nevarnosti podlubnikov bo skupna količina poseka ob koncu leta brez dvoma presegla načrtovano. Kupcem, ki izpolnjujejo pogoje, bomo tako ponudili dodatne količine sortimentov iglavcev, predvsem jelke in smreke.

 

Ukrepi za sanacijo poškodovanih gozdov

Drevesa, ki so bila poškodovana zaradi močnega vetra v dneh 11. in 12. decembra 2017, se nahajajo na okoli 60 % površin, ki jih zavzemajo državni gozdovi. Po naših ocenah je poškodovanih preko 1,1 milijona m3 lesa.

SiDG je nemudoma pristopil k sanaciji poškodovanih gozdov. Sečnja in spravilo se izvajata preko sklenjenega okvirnega sporazuma s ponudniki in lastnimi zmogljivostmi. Kot opažamo, zmogljivosti za sečnjo in spravilo, ki bi zagotovila pravočasno sanacijo državnih gozdov, primanjkuje. Zato smo konec februarja objavili še odprti postopek javnega naročila za sečnjo in spravilo za 68.242 m3, ki teče na evropskem portalu javnih naročil. Razpis se bo zaključil v prihodnjih dneh.

Trenutno izvajanje sanacije je zaradi visoke snežne odeje oteženo, na večini območij pa celo onemogočeno. To bo brez dvoma vplivalo na podaljšanje časa izvedbe sanitarne sečnje.

Do danes smo od Zavoda za gozdove Slovenije prejeli 1.991 odločb za izvedbo sanitarne sečnje poškodovanih gozdov, ki se skupaj nanašajo na 861.631 m3 lesa. V postopku izvajanja je 1.066 odločb v skupni količini 461.515 m3. V prvih dveh mesecih smo posekali in odpremili 100.550 m3 lesa.

Preko programa dolgoročnih pogodb bomo les iz sanitarne sečnje poškodovanih gozdov v večji meri ponudili domačim predelovalcem lesa. Glede na določbe Pravil o načinu in merilih za prodajo GLS lahko kupcem, ki izpolnjujejo pogoje, količine iz obstoječih pogodb povečamo za do 40 %. To bo eden od pomembnih korakov za hitrejšo sanacijo poškodovanih gozdov in boljšo oskrbo domače lesne industrije.