e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

t: 08 2007 118

 

Služba za gozdarstvo pokriva organizacijo vseh procesov s področja gozdarstva, s katerimi zagotavljamo dobro gospodarjenje z državnimi gozdovi. Pri oblikovanju procesov smo zavezani zakonskim podlagam in usmeritvam Vlade Republike Slovenije glede načina izbora izvajalcev del v gozdovih. Trenutno vse storitve s področja gozdarstva iščemo preko javnih razpisov, bomo pa v bodoče oblikovali tudi lastne kapacitete za delo v gozdovih. Poleg izkoriščanja gozdov bomo preko gozdnogojitvenih in varstvenih del, gozdnega gradbeništva ter ostalih spremljajočih dejavnosti vlagali nazaj v gozdove. Pri načinu gospodarjenja z državnimi gozdovi si želimo preko sinergije vseh učinkov doseči največji doprinos državnih gozdov.

 

Povezava do spletnega portala MojGozdar

 

Predstavitev aplikacije MojGozdar (pdf)

 

Teritorialna organiziranost službe za gozdarstvo

 

Razpisi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., je kot upravljalec slovenskih državnih gozdov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 od Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) prejela sadike in sredstva za njihovo zaščito.

Sredstva za nakup sadik in materiala za zaščito sadik ter sredstva za izvedbo potrebnih del se izplačajo iz naslova:

 

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

Podukrep 8.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Operacija:  Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči

 

  • Aktivnost: Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo - SADIKE

 Preglednica - material

 

  • Aktivnost: Dela za odpravo škode in obnovo gozda - DELA

 Preglednica - delo

 

Povzetek

Žled, ki je februarja 2014 prizadel tudi obsežne površine državnih gozdov, in velike namnožitve smrekovih podlubnikov, ki smo jim priča v zadnjih letih, so vzrok za potrebno obnovo prizadetih gozdov. Degradirane površine je potrebno obnoviti, saj se v nasprotnem primeru lahko sprožijo erozijski procesi, ki škodo še povečajo. Pri obnovi smo se poslužili dveh drevesnih vrst; bukve in smreke, saj z obema v večini gospodarimo že sedaj in imamo z obema tudi praktične izkušnje. Bukev je v primerjavi s smreko gospodarsko sicer manj zanimiva, je pa z ekološkega vidika bolj primerna za sušna rastišča, kar je v spreminjajočih se klimatskih razmerah pomembno.

 

Glavne dejavnosti

Na območjih OE Postojna, OE Ljubljana in OE Slovenj Gradec (op.p.: opredelitev OE po ZGS) bomo posadili 70.535 sadik gozdnega drevja, od tega 39.080 sadik bukve, 31.430 sadik smreke in 25 sadik črne jelše. Večji del potrebnih del bo opravljen na OE Postojna (20 projektov), manj pa na OE Slovenj Gradec (6 projektov) in OE Ljubljana (2 projekta). Gostota sadnje sadik pri iglavcih bo okvirno 2.000 sadik na hektar, pri bukvi pa 3.000 sadik na hektar.

Da bi sadike obvarovali pred rastlinojedo parkljasto divjadjo, jih bomo zaščitili z mehanskimi in premaznimi sredstvi (npr. zaščitni tulci, zaščitna mreža in premazi). Poleg zagotavljanja zdravih, kakovostnih sadik, pa je uspešnost pogozdovanja odvisna tudi od pravilnega izkopa, prevoza in rokovanja s sadikami še pred sajenjem.

 

Cilji

Splošni cilj realizacije obeh aktivnosti v okviru podukrepa M8.4 (sadike in delo) je obnoviti poškodovane gozdove po žledu in kalamitetah podlubnikov na način, da bodo lahko v prihodnosti opravljali multifunkcionalne naloge oziroma izpolnjevali ekološke, ekonomske in socialne funkcije.

 

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultat obeh aktivnosti v okviru podukrepa M8.4 (sadike in delo) je obnova državnih gozdov, kjer se bosta prepleta tako naravna obnova kot obnova s sadnjo. Le na ta način se bo mogoče izogniti čistim enovrstnim sestojem, kjer se ob katastrofičnih dogodkih pojavlja višje tveganje.

 

Logotipi

 

 

Program razvoja podeželja

 

Evropska unija

 

LEADER

 

Republika Slovenija

 

Več informacij:

Spletna stran Evropske komisije – Program Razvoja podeželja 2014 – 2020: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Program razvoja podeželja 2014-2020 v Sloveniji: www.program-podezelja.si

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.