PONOVNI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE STROKOVNEGA SVETA SIDG

Datum objave: 7. 11. 2017

 

Poslovnik strokovnega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

 

Strokovni svet je posvetovalni organ poslovodstva družbe. Sestavlja ga deset članov, od tega dva predstavnika lokalnih skupnosti, dva predstavnika organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja ter šest predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva. Članstvo v strokovnem svetu je častno.

Člane strokovnega sveta imenuje in odpokliče poslovodstvo. Člani strokovnega sveta so imenovani za mandatno obdobje štirih let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani.

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

  • odsvojitve državnih gozdov,
  • pridobivanju gozdov,
  • pripravi poslovnih načrtov ter
  • vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

Ta organ družbe še ni konstituiran.

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA