Vlada Republike Slovenije je kot skupščina družbe na svoji 133. dopisni seji, dne 4. 8. 2016, za obdobje štirih let imenovala naslednje člane nadzornega sveta:

 • mag. Andrejo Košir,
 • mag. Valerijo Štiblar,
 • Ernesta Miheljaka,
 • Pavla Brgleza in
 • Andreja Janšo.

Na prvi, konstitutivni seji, dne 11. 8. 2016, so člani nadzornega sveta za predsednika izvolili Pavla Brgleza, za namestnika pa Ernesta Miheljaka.

 

Svet delavcev družbe pa je na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi in Poslovnika o delu sveta delavcev družbe Slovenski državni gozdovi, dne 17. 10. 2016, na svoji prvi, konstitutivni seji, za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

 • Damjana Golovrškega,
 • Lovra Bornška in
 • Borisa Semeniča.

 

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzoruje vodenje poslov družbe,
 • lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nazornega sveta,
 • zahteva in preverja poročila o tveganjih, katerim je družba oziroma skupina izpostavljena in nabor ukrepov, s katerimi se tveganja obvladujejo,
 • preveri in potrdi letno poročilo in preveri predlog za uporabo bilančnega dobička,
 • o rezultatih preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestavi pisno poročilo za skupščino,
 • predlaga skupščini imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in po potrditvi revizorja pogodbo z njim sklene predsednik nadzornega sveta,
 • daje mnenje k predlogu strateškega načrta poslovanja družbe za obdobje najmanj 10 let, ki bo vseboval tudi temelje poslovne politike družbe za obdobje 5 let ter preverja njegovo izvajanje in daje predloge za morebitne spremembe,
 • daje soglasje k poslovnemu načrtu družbe,
 • preverja izvajanje poslovnega načrta družbe,
 • imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,
 • daje soglasje k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
 • daje soglasje k letnemu ali večletnemu programu dela službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
 • daje soglasje k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije,
 • seznani se z letnim poročilom o delu službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
 • imenuje in odpokliče poslovodstvo družbe,
 • postavi in imenuje prokurista, prekliče prokuro, postavi poslovnega pooblaščenca ter prekliče pooblastilo poslovnemu pooblaščencu,
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovodenju s člani poslovodstva,
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo ustrezno pogodbo s prokuristom ali poslovnim pooblaščencem,
 • daje soglasje oziroma predhodno soglasje k posameznim poslom poslovodstva v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe ali posamičnimi sklepi nadzornega sveta,
 • daje soglasje k Poslovniku o delu poslovodstva,
 • lahko zahteva poročila o drugih vprašanjih,
 • ima druge pristojnosti in naloge v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugimi predpisi, Aktom o ustanovitvi družbe in vsakokratnimi sklepi skupščine.

Prva seja nadzornega sveta SiDG

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam