.

Državni gozdovi v gospodarjenju SiDG certificirani tudi po standardu PEFC

Družba Slovenski državni gozdovi je 19. decembra 2017 s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije prejela potrdilo o vključenosti državnih gozdov v regijsko certifikacijo gozdov PEFC. Potrdilo o certificiranih državnih gozdovih po standardu PEFC, je sicer KGZS kot regijski predstavnik za regijsko certifikacijo gozdov v Sloveniji, za SiDG izdala 29. novembra 2017. Certificiralo se je 178.615 državnih gozdnih parcel oziroma 231.498 hektarjev državnega gozda.

Odločitev družbe SiDG za certificiranje državne gozdne posesti tudi po standardu PEFC temelji predvsem na povpraševanju kupcev državnega lesa po PEFC certificirani surovini. Tako bomo lahko kupcem ponudili certificirane gozdno lesne sortimente po obeh glavnih certifikacijskih shemah, tako po FSC standardu, ki je bil za gozdno posest državnih gozdov pridobljen že v letu 2007, kot tudi po PEFC certifikacijski shemi. S to pridobitvijo bomo predvsem domačemu kupcu državnega lesa kar se da olajšali poslovanje in mu s prodajo izdelkov s certificiranim poreklom surovine omogočili enakovreden nastop na zahtevnem svetovnem trgu.

Pomembno in odgovorno je, da SiDG kot državno podjetje za gospodarjenje z državnimi gozdovi kupcem lesa zagotovi transparentnost porekla prodanih gozdnih lesnih sortimentov, da certificiran les izvira iz gozdov, v katerih se gospodari na trajnosten način in ni morda proizvod nenadzorovanih krčenj gozdov in črne, nelegalne sečnje. Vsi gozdni lesni sortimenti, ki jih družba poseka in proda so namreč legalnega izvora, oziroma je drevje za posek označeno, odkazano. To pomeni, da javna gozdarska služba za namen poseka izda odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, družba SiDG pa preko računov za prodajo in dobavnic zagotavlja nadaljnjo sledljivost posekanega lesa. Tako lahko kateremukoli kupcu vedno zagotovimo informacije o drevesni vrsti, kraju in času poseka, količini in vrsti sečnje.

Certifikacijske sheme oziroma sistemi za certificiranje s številnimi mehanizmi skrbijo, da se zavarovana območja ohrani za vsa živa bitja, ki domujejo v gozdovih. Pomena ohranitve biodiverzitete v gozdovih se zavedamo tudi na SiDG, zato pozdravljamo in podpiramo vključevanje lastnikov gozdov v certifikacijske sheme, kot sta FSC in PEFC. Poleg gozdno proizvodne funkcije in ohranitve čistih voda je namreč ravno biodiverziteta tisto področje, ki mora v državnih gozdovih imeti pomembno prioriteto.

Certifikat PEFC je veljaven pet let, za podaljšanje njegove veljavnosti pa je potrebna vnovična presoja trajnostnega gospodarjenja in sledljivosti izvora lesa. Certifikacijski organ prav tako najmanj enkrat letno izvaja kontrolo primernosti trajnostnega gospodarjenja in izvajanja postopkov sledljivosti izvora lesa.

.

Program za potrjevanje certificiranja gozdov (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification) je mednarodna neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
Več o PEFC tudi na povezavi: http://www.pefc.si/.

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.